This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Istorija Doma

Pomorsko školstvo u Boki Kotorskoj ima veoma dugu i uspješnu tradiciju. Prva škola na našim prostorima pojavila se sredinom 19 vijeka, tačnije 1850. godine kada je u Kotoru osnovana Pomorska škola, a prvi direktor te škole bio je Vicko Jelčić.

Obzirom da su školu pohađali učenici iz udaljenih mjesta pojavila se potreba za osnivanjem đačkog doma. Tako je 1928. godine u Prčanju, počeo sa radom prvi internat na ovim prostorima.

Od tada do danas dom je prestajao sa radom i ponovo osnivan tako da je promijenio više lokacija na teritoriji Kotora. U zgradi Srednje pomorske škole u starom dijelu Kotora radio je od 1946 godine, poslije toga, 1947. godine, Dom je preseljen u prostorije tadašnje Više pomorske škole, da bi samo godinu dana kasnije bio premješten u zgradu bivše Jadranske straže (sadašnji Institut za biološka istraţivanja). U toj zgradi Dom je radio do 1965. godine, kada je uselio u zgradu Gimnazije u Kotoru i tamo radio do 1974. godine.

Današnji Dom učenika i studenata „Spasić – Mašera“ – Kotor sagrađen je 1974. godine, a 26. juna iste godine zvanično završen i predat na upotrebu. U ljeto 1974. godine, dom je radio kao hotel za goste iz Beograda, a na početku školske 1974/1975. godine pod svoj krov je primio prvu generaciju učenika i studenata, kojih je bilo 190, od čega 16 učenika i 174 studenta.

Preimenovanje Doma učenika i studenata u Dom učenika i studenata „Spasić-Mašera“ u Kotoru, izvršeno je Odlukom Radne zajednice Doma o novom nazivu ustanove, a potvrdilo je Vijeće Udruženog rada Skupštine SR Crne Gore na svojoj sjednici od 25. juna 1974.g., a 17. aprila 1976.g. je, u čast narodnih heroja Milana Spasića i Sergeja Mašere, bilo i sveĉano otkrivanje spomen-obilježja na zgradi Doma, ispred ulaza s desne strane.

Dan doma je 17. april, u čast sjećanja na Narodne heroje ovog kraja, Spasića i Mašere, čije ime Dom i nosi. Na taj dan 1976. godine je i otkriveno njihovo spomen - obilježje, koje se nalazi ispred ulaza u dom, sa desne strane.

Dom se nalazi u Dobroti, jedan kilometer udaljen od Starog grada Kotora gdje se i nalazi sadasnji Fakultet za turizam i hotelijerstvo, a udaljenost doma od Fakulteta za pomorstvo je oko 400m.

Od 1974. godine funkcionisanje doma karakteriše konstantan priliv korisnika domskih usluga, prije svega studenata, radi školovanja na visokoškolskim ustanovama u Kotoru, Fakultete za pomorstvo, turizam i hotelijerstvo.

Novoizgrađeni objekat je bio površine oko 3.800m2, kapaciteta 184 ležaja u 92 dvokrevetne sobe. Nadogradnjom sprata na Domu 2000. godine, proširen je kapacitet tako da Dom danas raspolaže sa ukupno 116 soba i 260 mjesta u njima. Osim navedenog Dom raspolaže i ostalim neophodnim prostorijama, kao što su: kuhinja sa restoranom od 200 mjesta, učionicama od po 30 mjesta, magacini, vešernica, studentski klub, igralište za male sportove i dr.

Od 1974. godine do danas direktori Doma su bili: Branko Stanišić (1974-1989), Boško Jovanović, ekon. (1989-1994), Milorad Vukšić, dipl. pravnik (1994 - V 1998), Branislavka Vujadinović, dipl. ekonomista (V 1998 - VII 2001), i Branko Ivardić, dipl. ekonomista (od septembra 2001. do danas).

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top