This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Organizacija

 
OSNOVNI CILJEVI I ZADACI DOMA
 • Da u skladu sa svojim mogućnostima obezbijedi optimalne uslove učenicima i studentima za njihov kvalitetan život, rad i slobodno vrijeme;
 • Da obezbijedi uslove efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja sistema rada, ishrane, zdravstvene zaštite, oslanjajući se na tradiciju i pozitivna iskustva, da prati savremena dostignuća i uvažava nove trendove u oblasti usluga ishrane,
 • Da poboljša i unaprijedi postojeće uslove stanovanja nastavkom adaptacije soba i kupatila,
 • Da obezbijedi skladne međuljudske odnose, odnose saradnje, povjerenja i timskog rada,
 • Da obezbijedi kvalitenu primjenu programa vaspitnog rada sa učenicima,
 • Da uspostavi partnerski odnos sa roditeljima učenika,
 • Da obezbijedi stalnu edukaciju kadrova u domu,
 • Da se brine za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih,
 • Da promoviše hostel za omladinski turizam u ljetnjim mjesecima i na taj način unaprijedi postojeće uslove,
 • Da unapređuje i razvija saradnju sa lokalnom zajednicom, relevantnim i srodnim institucijama u Crnoj Gori i šire u regionu,
 • Da nastavi sa uvođenjem i primjenom standarda kvaliteta u ishrani.

Kao javna ustanova koja se finansira iz budžeta države, Dom je namijenjen sudentima i učenicima fakulteta i srednjih škola, koji se školuju u Kotoru. Pravo na smještaj imaju učenici i studenti koji nijesu iz Kotora i iz okolnih gradova. Uslovi prijema učenika i studenata su propisani Pravilnikom nadležnog Ministarstva.
Osnove planiranja proizilaze iz Razvojnog plana Ustanove koje su definisane za četvorogodišnji period. Osnovni ciljevi razvoja doma su da postane savremeni dom sa svim standardima u pogledu uslova za život, rad i odmor ucenika i studenata i da na taj način bude prepoznatljiv kao i da bude zapazen kao turistički objekat omladinskog turizma. Zadaci doma su utvrđeni Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

MISIJA

Naša misija je stvaranje kvalitetnih uslova života i rada naših korisnika, da razvijamo, njegujemo i podstičemo dobre odnose između učenika i studenata i našeg kolektiva, da razvijamo pravičnost, odgovornost, međusobno razumijevanje i uvažavanje, u cilju njihove dobrobiti i zadovoljstva, čuvanja zdravlja i efikasnog učenja i studiranja.

VIZIJA

Stalna briga za unapređivanje vrijednosti i kvaliteta života učenika i studenata u domu u skladu sa standardima.

ORGANIZACIJA

Djelatnost Doma se obavlja u sljedećim organizacionim jedinicama, i to:

 • Sektor recepcije i smještaja,
 • Računovodstveni i sektor opštih poslova,
 • Sektor kuhinje i
 • Sektor tehnička službe.

Posebne radne cjeline čine poslovi:

 • Glavnog dobavljača – komercijaliste i
 • Vaspitača.

Obavljanje poslova i radnih zadataka u izvršavanju djelatnosti Doma vrši se u jedinstvenoj organizacionoj cjelini kojom rukovodi, odlučuje i koordinira direktor Doma.
U cilju blagovremenog, potpunog i kvalitetnog obavljanja poslova i radnih zadataka, nadzora i koordinacije, poslovi i radni zadaci u Domu su segmentirani po posebnim jedinicama rada.

U clju efikasnog i sigurnog, bezbjednog funkcionisanja doma postoji niz mjera koje se sprovode kontinuirano i svakodnevno u cilju obezbjeđenja što boljih uslova boravka. Radi se o praćenju i kontroli sistema putem video - nadzora i elektronskog očitavanja ulazaka i izlazaka iz doma, što spada u nadležnost Sektora recepcije.

pdfPlan integriteta - JU Dom učenika i studenata „Spasić-Mašera“ Kotor

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top