This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Godišnji plan i program rada vapitača

Javna ustanova Dom učenika i studenata „Spasić-Mašera“ - Kotor

Globalni plan vaspitno-obrazovnog rada vaspitača za školsku 2013/2014. godinu

Plan je usvojen na sjednici stručnog vijeća od 30.08.2013.god. i sjednici Upravnog odbora

VaspitačiDirektor
Marija Milošević Branko Ivardić
Slavko Ostojić  
Gavrilović Stefana  


______________________
Plan je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Doma

Globalni plan vaspitno-obrazovnog rada vaspitača za školsku 2013/2014. godinu

1. Uvod

U skladu sa ciljevima iz Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem stručnom obrazovanju, Osnovama programa vaspitnog rada za domove učenika, socijalnom i vaspitno-obrazovnom ulogom domova u sistemu obrazovanja, mogućnostima i uslovima koje pruža naš Dom, a na osnovu izvještaja o samoevaulaciji, kao i izvještaja o ostvarivanju godišnjeg plana i programa vaspitno-obrazovnog rada za prethodnu godinu, ove godine utvrdili smo pet prioritetnih ciljeva koji će činiti osnovu našeg Godišnjeg programa i plana. Pri izboru ciljeva rukovodili smo se prije svega potrebama učenika, čemu je podređena sva naša vaspitno-obrazovna djelatnost. Posebna pažnja će biti posvećena zdravlju, stvaranju što boljih uslova za obrazovanje i vaspitanje, školskom uspjehu i kvalitetu sadržaja za slobono vrijeme učenika. Dalja razrada, konkretizacija navedenih ciljeva, biće realizovana operativnim planom i pripremama o najvažnijim pitanjima bez kojih nije moguće realizovati navedene ciljeve.

Prioritetni ciljevi:
I – Adaptacija na život u Domu. Savladavanje adaptacionih teškoća. Usvajanje svijesti o pravima i obavezama učenika. Zdravstveno-higijenske navike. Upoznavanje sa kulturno-istorijskom baštinom grada

Zadaci:

1. Upoznati učenike sa gradom. Organizovati izlete za obilazak grada i kulturnih znamenitosti grada.
2. Obezbjeđivanje optimalnih uslova za prijem i smještaj učenika u Dom.
3. Upoznati nove učenike sa Pravilima kućnog reda, stare podsjetiti.
4. Upoznati učenike i njihove roditelja sa pravima i obavezama učenika u Domu i prema Domu. Organizovati roditeljski sastanak.
5. Upoznati nove učenike sa sektorima odgovarajućih službi.
6. Razgovarati sa učenicima o potrebi održavanja lične i kolektivne higijene, kao i o važnosti održavanja higijene prostora.
7. Upoznati učenike sa deklaracijama i konvencijama o dječjim i ljudskim pravima.
8. Ukazati na važnost estetike životnog i radnog prostora, insistirati na redovnom sprovođenju zdravstveno-higijenskih navika (pospremanje kreveta, usisavanje i čišćenje poodova, čišćenje prašine, provjetravanje i dezinfekcija prostora).
9. Lijepo i uredno odijevanje.
10. Život u kolektivu, učenje toleranciji.

Metode i oblici rada:
Program ćemo realizovati na sljedeći načina:
- posmatranjem
- razgovorom, ličnim primjerom vaspitača, savjetima, instrukcijama, raspravama, dijalogom, ubjeđivanjem.
- demonstriranjem primjera pozitivne prakse

Evaluacija programa:
Svakodnevno praćenje i evidencije o zdravstveno-higijenskom stanju, na osnovu toga sačinjavati akcione planove za poboljšanje. Napraviti pisanu anketu vezanu za ličnu higijenu učenika. Na osnovu dobijenih rezultata imaćemo uvid u stepen, odnosno nivo lične higijene svakog učenika. Dobijene rezultate ćemo koristiti kao polaznu osnovu za stalno unapređivanje dobrobiti učenika, njihovih interesa kao i programa rada, a sve u cilju postizanja i održavanja najvećeg mogućeg nivoa lične i kolektivne higijene.

Vrijeme realizacije: Većina ovih sadržaja biće realizovana tokom mjeseca septembra i oktobra. Međutim, neki od njih će biti svakodnevni, kao stalne aktivnosti, tokom godine.

Prioritetni ciljevi:
II – Postići što bolji uspjeh učenika u školi raznim oblicima pomoći. 
Formirati pravilan odnos prema radu i stvaranju radnih navika, posticati logičko zaključivanje i kreativnost. Prevencija i otklanjanje uzroka neuspjeha

Zadaci:

1. Obezbjeđivanje optimalnih uslova za učenje u Domu
2. Podsticanje motivacije za učenje i intelektualni rad
3. Razvijanje sposobnosti povezivanja znanja iz različitih oblasti
4. Metode i tehnike uspješnog učenja (aktivno učenje)
5. Razvoj svijesti o sebi i sposobnost samoocjenjivanja
6. Usvanje umjeća korišćenja izvora informacija
7. Razvijanje samostalnosti u učenju i intelektualnom radu
8. Redovna analiza školskog (ne)uspjeha
9. Instruktivna, stručna pomoć vaspitača
10. Razvijanje radnih navika
11. Naučiti kako treba učiti

Metode rada: dijaloška, savjeti, uputstva, instrukcije
Oblici rada: individualni, u paru, ređe grupni

Evaluacija programa:
Akcioni planovi i periodične analize za poboljšanje uspjeha. Za početno stanje uzimamo uspjeh učenika iz prethodnog razreda, a zatim postepeno pratimo rezultate učenja tokom sva četiri klasifikaciona perioda. Tamo gdje rezultati budu slabiji od početnih ili očekivanih, sačinjavamo poseban akcioni plan, uključujući i individualni, za poboljšanje uspjeha. Za one učenike čiji su rezultati nešto slabiji od očekivanih, na stručnom vijeću analiziramo i predlažemo instruktivnu pomoć iz pojedinih nastavnih predmeta.

Vremenski plan:
Program ćemo realizovati svakodnevno, tokom cijele godine, zta vrijeme časova obavezno učenja, kao i dopunskih časova.

Prioritetni ciljevi:

III – Razvijati i njegovati kulturu ponašanja, oblačenja, humanosti i drugarstva. Stvaranje i očuvanje dobrih međuljudskih odnosa

Zadaci:

1. Kultura ponašanja na javnim mjestima – BONTON
2. Načini sprečavanja i prevazilaženja konfliktnih situacija tzv. Metodom JA komunikacije
3. Problemi odrastanja – adolescencija i senzibilan odnos vaspitača
4. Formiranje stavova, uvjerenja i sistema vrijednosti
5. Kako vidim sebe i ljude oko sebe (radionica
6. Značaj humanosti
7. Šta znamo o istoriji, kulturi i običajima svog naroda
8. Kako spriječiti reflektovanje agresivnog ponašanja iz škole na domsko okruženje
9. Nenasilno rješavanje problema

Metode i oblici rada:
Program ćemo realizovati posmatranjem, metodom demonstracije, predavanjima, savjetima, razgovorima, na nivou grupe, individualno ili u paru. Demonstriranjem pozitivnih primjera iz života.

Evaulacija programa:
Prvih mjeseci potrebno je obaviti niz grupnih i individualnih razgovora sa učenicima, posebno sa novim učenicima. Tema upitnika bi bila druženje: ko, kako, s kim, i zašto se druži. Šta učenici misle o sebi i šta drugi misle o njima. Na ovaj način ćemo utvrditi brzinu i lakoću, odnosnotežinu prilagođavanja učenika uslovima kolektivnog života. Cilj ovakvih razgovora je utvrđivanje nivoa socijalizacije. Zatim ćemo raditi na utvrđivanju nioa kulture ponašanja, ispitivatii pratiti ponašanje učenika na pojedinim kulturnim manifestacijama. Svrha svega ovoga je zajednička procjena vaspitača i učenika da pokažu u kolikoj mjeri je ko napredovao u procesu socijalizacije i šta je i koliko novog usvojio, koliko je sebe kulturno uzdigao.

Vremenski plan tokom školske godine:
IV – Očuvanje i održavanje vlastitog zdravlja, psihofizičke kondicije. Promovisanje zdravog načina života. Pomoć i podrška ličnom razvoju učenika. Preventivni programi (bolest zavisnosti, ljudska prava, nasilje, seksualnost, prva pomoć...)

Zadaci:

1. Iskušenja prve ljubavi, stanje duše
2. Prevencija polnih bolesti (informacije o HIV-u)
3. Tjelesni deformiteti (nepravilno držanje tijela u periodu adolescencije), razlozi
4. Kolektivna gimnastika
5. Zdravlje i bavljenje sportom: „U zdravom tijelu, zdrav duh“
6. Bolesti zavisnosti: pušenje, alkoholizam, narkomanija
7. Kako i koliko se zdravo hranimo
8. Najčešći poremećaji ishrane: bulimija, anoreksija.

Metode i oblici rada:
Program ćemo ostvariti putem predavanja i prigodnih prezentacija stručnih saradnika ili vaspitača, savjetima, uputstvima, razgovorima u grupi ili na nivou Doma, a može i individualno u zavisnosti od interesovanja i aktuelnosti cilja.

Evaluacija programa:
Putem prigodnih anketa utvrditi koliko i na koji način učenici vode računa o vlastitom zdravlju. Na osnovu rezultata ankete sačiniti akcioni plan rada. Kasnije, tokom godine, kroz niz stručnih predavanja, upoznati učenike sa svim posljedicama nezdravog načina života. Podsticati bavljenje sportom i uopšte svaki vid fizičke aktivnosti.

Vremenski plan:
Predavanja o poremećajima ishrane i o bolestima zavisnosti biće raspoređena jednom nedeljno tokom mjeseca februara, marta i aprila, dok će organizovanje sportskih aktivnosti biti izvođeno svake nedelje, višednevno, tokom cijele godine, što se tiče korektivne gimnastike, gimnastike razgibavanja, ona se može upražnjavati svakodnevno po želji i potrebi. Neke vježbe se mogu upražnjavati i za vrijeme učenja.

V – Kultura slobodnog vremena. Podsticati učenike da sami kreiraju i osmišljavaju svoje slobodno vrijeme

Zadaci:

1. Edukativni programi o značaju i ulozi slobodnog vremena i sadržaja slobodnog vremena
2. Organizovanje zabavnih večeri, slušanje popularne muzike
3. Razgovor o uticaju MAS medija na formiranje ličnosti adolescenta
4. Saradnja sa drugim domovima
5. Organizovanje jednodnevne ili višednevne đačke ekskurzije
6. Priprema za izbor zanimanja (maturanti)
7. Organizovanje fudbalskih i drugih sportskih turnira.

Metode rada:
Razgovor sa učenicima i sprovođenje ankete o dobrovoljnosti izbora nekog od navedenih sadržaja.

Vremenski plan:
Svaki od navedenih sadržaja realizovati jednom nedeljno, stalno, tokom cijele školske godine.

Kadrovski plan:
Za realizaciju ovog programa zaduženi su vaspitači, stručni saradnici koje odaberu direktor i vaspitači za ostvarenje sadržaja kao što su poremećaji ishrane, bolesti zavisnosti, polne bolesti i sl. i dežurni učenici.

2. Plan praćenja i vrednovanja vaspitnog rada

- Direktor Doma učestvuje i prati vaspitno-obrazovni rad preko rada Stručnog vijeća, na sjednicama koje se organizuju prema Planu.
- Prati rad u vaspitnim grupama, slobodnim aktivnostima i komisijama,
- Učestvuje u izvještavanju vaspitača i njihovim analizama pri sačinjavanju izvještaja na kraju klasifikacionih perioda u cilju poboljšanja kvaliteta rada,
- Vodi pregled radnih obaveza vaspitača,
- Vrši pregled pedagoške dokumentacije,
- Prisustvuje sastancima vaspitne grupe,
- Prati stanje prostora i opreme

3. Plan izvještaja o samoevaluaciji vaspitno-obrazovnog rada

Formiranje tima za samoevaluaciju.
Kontekst doma u kome se vrši izbor prioritetnih područja za samoevaluaciju.

Izbor prioritetnog područja, ciljevi koji se žele dostići.

Implementacija zadataka u tekućoj školskoj godini.

Rezultati samoevaluacije
- analiza upitnika za učenike o prioritetnom području
- analiza upitnika za roditelje
- analiiza uptnika za zaposlene

ZAKLJUČAK ANALIZE

4. Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana i programa vaspitno-obrazovnog rada za prethodnu godinu

- Organizacija života i rada u Domu
- Izvođenje godišnjeg plana i programa rada u Domu
- Analiza školskog uspjeha
- Organizacija i izvođenje obaveznih časova za učenje
- Praćenje školskog uspjeha
- Izvođenje vaspitnog rada
- Vaspitni rad u grupi
- Individualni vaspitni rad
- Međugrupni vaspitni rad
- Rad u timu

4.1 Saradnja sa drugim Domovima

- Stručna saradnja
- Saradnja sa roditeljima
- Saradnja sa školom, odječljenjskim starješinama

4.2 Organizacija i aktivnost učenika

4.3 Stručno usavršavanje vaspitača

4.4 Materijalni uslovi za rad

5. Predlozi za praćenje i poboljšanje

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top