This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Pravilnik

P R A V I L N I K

O KRITERIJUMIMA, NAČINU, USLOVIMA i VISINI NAKNADE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SMJEŠTAJ i ISHRANU U DOMU, STUDENTSKI KREDIT, STIPENDIJU i PARTICIPACIJU PREVOZA

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 12/2007, 16/2007 i "Službenom listu CG", br. 25/2011, 54/2011, i "Službenom listu CG" 39/2015

I Opšta odredba

Sadržaj
Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi, način, uslovi i visina naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu učenika i studenata (u daljem tekstu: dom), studentski kredit, stipendiju najboljim studentima, participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju za studente privatnih i javnih ustanova visokog obrazovanja (u daljem tekstu: ustanove visokog obrazovanja).

II Smještaj i ishrana u domu

Pravo na smještaj i ishranu
Član 2

Pravo na smještaj i ishranu u domu mogu ostvariti studenti koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su po prvi put upisali semestar odgovarajuce godine studija i nijesu mijenjali studijski program.
Ukoliko nakon raspodjele mjesta studentima iz stava 1 ovog člana, u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih, magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, skoluju se van mjesta stanovanja, a koji su po prvi put upisali semestar odgovarajuce godine studija i nijesu mijenjali studijski program.
Student sa posebnim obrazovnim potrebama ostvaruje pravo na smjestaj u skladu sa Zakonom.

Konkurs za prijem studenata za smještaj i ishranu u domu
Član 3

Prijem studenata u dom vrši se na osnovu konkursa, koji raspisuje Ministarstvo prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo) najmanje mjesec dana prije početka studijske godine.
Konkurs za prijem studenata objavljuje se u štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori i na internet adresi Ministarstva i sadrži:

 • naziv i sjedište doma;
 • broj raspoloživih mjesta;
 • rokove i uslove prijema;
 • spisak dokumenata potrebnih za prijem, i
 • druge podatke.

Dokumentacija
Član 4

Na konkurs za smještaj i ishranu u domu, student uz prijavu podnosi sljedeća dokumenta:

 • svjedočanstvo III i IV razreda srednje škole za studente I godine studija;
 • potvrdu o ocjenama i položenim ispitima iz prethodne godine studija za studente II, III, IV, V i VI godine;
 • diplomu "Luča";
 • diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
 • potvrdu o redovnom upisu na studijski program;
 • potvrdu o mjestu prebivališta;
 • ličnu kartu.

Razmatranje naknadnih prijava
Član 5

Ukoliko ima slobodnih mjesta za smještaj i ishranu u domu razmatraju se i prijave studenata koji su zbog opravdanih razloga podnijeli prijavu nakon isteka roka predviđenog konkursom uz dokaz o spriječenosti.
O opravdanosti razloga iz stava 1 ovog člana odlučuje komisija koja vrši raspodjelu u domu (u daljem tekstu: komisija).

Rok za useljavanje
Član 6

Raspodjela mjesta i useljavanje studenata u dom završi će se do 15. oktobra tekuće godine.

Komisija
Član 7

Komisiju iz člana 5 ovog pravilnika imenuje Upravni odbor doma.
Komisija ima pet člana i bira se za jednu studijsku godinu.
Komisiju čine predstavnici studentskog parlamenta, ustanova visokog obrazovanja zaposlenih u domu i Ministarstva.
Rezultati raspodjele objavljuju se na internet stranici i oglasnoj tabli Doma.
Ukoliko je student nezadovoljan odlukom komisije ima pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele Upravnom odboru doma.
Odluka Upravnog odbora je konačna.
Izvještaj o raspodjeli mjesta u domu dostavlja se Ministarstvu.

Kriterijum
Član 8

Ukoliko je broj prijavljenih studenata veći od broja raspoloživih mjesta u domu prednost imaju studenti sa većom prosječnom ocjenom u prethodnoj godini školovanja.
Dom, u okviru svojih smještajnih kapaciteta, namjenski opredjeljuje do 5% kapaciteta za smještaj studenata iz, najosjetljivijih grupa stanovništva i korisnicima materijalnog obezbjeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti.

Bodovanje
Član 9

Za studente I godine studija broj bodova se utvrđuje tako što se zbir prosječne ocjene iz III razreda, prosječne ocjene iz IV razreda i ocjene na maturskom, odnosno stručnom ispitu podijeli sa 30 (korektivni faktor). Dobijeni količnik pomnoži se sa 100 i uveća za 10 bodova za diplomu "Luča" za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta (L1), odnosno 5 bodova diplomu "Luča" za odličan uspjeh u svim razredima (L2).

formula

(BB=broj bodova sveden na dvije decimale, PO III=prosječna ocjena iz III razreda srednje škole, RO IV=prosječna ocjena iz IV razreda srednje škole, M=ocjena na maturskom ispitu i L bodovi za diplomu "Luča")
Za studente II i narednih godina studija bodovanje se vrši tako što se indeks uspješnosti (IU) pomnoži sa korektivnim faktorom 8 i uveća bodovima za odgovarajuću godinu studija:

BB=IU x 8 + GS

(BB=broj bodova sveden na dvije decimale, IU=indeks uspjeha ostvaren u prethodnoj studijskoj godini, 8=korektivni faktor, GS=godina studija).
Broj bodova za odgovarajuću godinu studija (GS):

 • za drugu dva boda;
 • za treću četiri boda;
 • za četvrtu šest bodova;

za studente čije studije traju više od četiri godine za svaku narednu godinu studija dodaju se po dva boda.
Student se rangira prema ukupnom broju bodova, a rangiranje se vrsi na osnovu dostavljene dokumentacije.
Kada veci broj studenata od broja predvidjenog za prijem u dom ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predvidjenog za upis ima student:

 • koji je ostvario veci broj ECTS kredita i
 • koji ima veci index uspjeha

Rang lista za smjestaj i ishranu u dom za studente prve godine studija, radi se odvojeno od rang liste za studente ostalih godina studija.

Član 10

Brisan

Obavještavanje
Član 11

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u domu obavještavaju se preko oglasne table i na internet adresi doma.
Useljavanje studenata vrši nadležna služba doma.

Dokumenta za smještaj i ishranu u dom
Član 12

Studenti prilikom useljenja u dom prilažu:

 1. uput za smještaj;
 2. ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove;
 3. indeks;
 4. ličnu kartu i
 5. potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenta i uprave doma.

Cijena smještaja i ishrane u domu
Član 13

Cijena smještaja i ishrane u domu sastoji se iz:

 • troškova ishrane;
 • troškova smještaja i
 • troškova tekućeg održavanja doma.

Utvrđivanje cijene
Član 14

Cijenu smještaja i ishrane u domu utvrđuje Upravni odbor doma uz saglasnost Ministarstva.

Pravo na ishranu
Član 15

Pravo na ishranu u domu mogu ostvariti studenti ustanova visokog obrazovanja i studenti postdiplomskih, magistarskih i doktorskih studija ukoliko nijesu u radnom odnosu, koji se školuju van mjesta stanovanja, a koji su po prvi put upisali semestar odgovarajuce godine studija i nijesu mijenjali studijski program
Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana podnosi se domu.
Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana student prilaže i potvrdu o prvi put upisanoj godini i potvrdu o mjestu prebivališta.

III KREDITIRANJE STUDENATA www.mpin.gov.me/biblioteka/pravilnici
IV STIPENDIRANJE STUDENATA www.mpin.gov.me/biblioteka/pravilnici
V PRAVO NA PARTICIPACIJU PREVOZA www.mpin.gov.me/biblioteka/pravilnici

VI PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Prestanak važnosti
Član 45

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima korišćenja sredstava namijenjenih učeničkom i studentskom standardu ("Službeni list RCG", br. 25/90) i Pravilnik o uslovima za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u SR Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 20/89).

Stupanje na snagu
Član 46

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Podgorica 10. jula 2015. Ministar
mr Predrag Bošković

pdfPravilnik.pdf

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top